лъауэ


лъауэ

шыр лъакъуэлъ щыхъукIэ лъы зэрыхуеуэ, абы тегъэпсыхьа сэ цIыкIу лIэужьыгъуэ
специальный ножичек для кровопускания при ревматизме копытных суставов у лошадей

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.